Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky upravují smluvní vztah v eshopu www.copcoffee.cz mezi společností Cop Coffee spol. s r.o. (dále jen "Prodejce"), IČO: 09940596, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně na vložce C 121743, se sídlem Mezírka 13, 602 00 Brno a Kupujícím.

Kupující

Kupujícím se stává každý, kdo dokončí objednávku na webových stránkách www.copcoffee.cz nebo telefonicky či jinou písemnou formou (email).
Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.

Informace o zboží a ceny

Informace o zboží a ceně uvedené na www.copcoffee.cz jsou závazné nejde-li o zjevnou chybu nebo překlep. Ceny zboží jsou prezentovány včetně DPH a zahrnuje veškeré poplatky stanovené zákonem, kromě nákladů na doručení zboží a poplatku za platbu.

Objednávka zboží

Odesláním objednávky na www.copcoffee.cz vzniká mezi Kupujícím a Prodejcem platný právní vztah se všemi účinky, které jsou uvedeny v těchto Obchodních odmínkách, a se všemi dopady, které k podobným případům nepsaných smluv předpokládá platný právní řád České republiky.

Objednané zboží je dodáno za cenu platnou v okamžiku objednávky. Takto učiněná objednávka je závazná. Prodejce obdržení objednávky Kupujícímu bez zbytečného odkladu potvrdí na e-mail uvedený v objednávce.

Prodejce má právo od objednávky Kupujícího odstoupit v případě, že objednané zboží je vyprodané nebo nedostupné, případně Kupující požaduje dodatky či odchylky, které Prodejce nedokáže v danou chvíli zajistit. Prodejce je povinen o této skutečnosti Kupujícího bezodkladně informovat a Kupující není nadále takovouto objednávkou vázán.

Dodání zboží

Objednané zboží Prodejce dodá na doručocí adresu Kupujícího uvedenou v objednávce. Zásilka obsahuje objednané zboží, faktura je přiložena k zásilce při jejím odeslání nebo osobním vyzvednutí.

Prodejce objednané zboží zpravidla odesílá do 2 pracovních dnů, pokud u daného zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání, jeho nedostupnost či nebylo dohodnuto s Kupujícím jinak.

Kupující je povinen objednané zboží převzít a zaplatit.

Kupující je povinen při přebírání zboží překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, pokud je poškozená. V takovém případě je povinen s přepravcem sepsat protokol o poškození zásilky a neprodleně jej zaslat Prodejci na e-mail .

Převezme-li přesto Zákazník zásilku, nemůže uplatňovat vůči Prodejci reklamaci z důvodu neúplnosti dodávky nebo poškození zásilky.

Způsoby doručení a platby zboží

Náklady na dopravu zboží nese Kupující není-li u zboží uvedeno jinak. Náklady na dopravu do zahraničí hradí v plné výši Kupující bez ohledu na celkovou cenu objednávky. Cena za jeden balík je v takovém případě stanovena podle ceny přepravce nebo na základě další dohody.

Aktuální nabídku přepravy zboží naleznete v sekci Doprava a platba.

Způsob úhrady zboží:

  • hotově při osobním odběru
  • převodem na základě faktury vystavené Prodejcem po učinění objednávky
  • fakturou se splatností po předchozí dohodě s Prodejcem
  • dobírkou při převzetí zboží od dopravce
  • online kartou, prostřednictvím platební brány GoPay

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

Spotřebitel může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky a ve stejné lhůtě také prodejci zašle nebo předá Odstoupení od smlouvy. K emailovému kontaktu slouží adresa , k poštovnímu pak adresa Cop Coffee spoll s r.o. - Lažánky 24, 664 71 Lažánky.

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před odesláním zboží. Prodejce by však měl být Kupujícím o rozhodnutí zrušit objednávku včas informován. Kupující v této lhůtě nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje.

Zrušení objednávky je možné provést telefonicky na čísle 736 683 186 nebo e-mailem na adrese .

Prodejce je povinen Kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání v nejlevnější nabízené variantě do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, ovšem ne dříve, než mu Kupující vracené zboží předá či prokáže, že zboží Prodejci odeslal.

Nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy je Kupující povinen Prodejci zaslat (ne na dobírku) nebo předat zakoupené zboží. Zboží musí být kompletní, v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady na vrácení zboží Prodejci nese Kupující.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností Kupujícího, je Prodejce oprávněn vůči Kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, zboží, které podléhá rychlé zkáze, zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo zboží, u kterého byl porušen hygienický obal.

Mimosoudní řešení

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, které se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: , www.coi.cz

Práva a povinností z vadného plnění

Jakost při převzetí
Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které odpovídá Prodejce.

Kupující může u Prodejce uplatnit nejpozději do 24 měsíců (do 12 měsíců jedná-li se o fyzickou či právnickou osobu) od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny, není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může Kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Prodejce není povinen nároku Kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že Kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může Kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodejce neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

Reklamační řád

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u Prodejce nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, uvede své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe kopií dokladu o koupi).

Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží Prodejci nebo do místa určeného k opravě. Zboží musí být čisté, kompletní a zabalené pro přepravu do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození.

Prodejce je povinen bezodkladně, nejpozději do 5 pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení Kupujícímu v této lhůtě sdělí.

Reklamaci, včetně odstranění vady, Prodejce vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s Kupujícím písemně nedohodne na lhůtě delší. Po uplynutí této lhůty má Kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Heuréka

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

Závěrečná ustanovení

Smlouva a otázky související se řídí českým právem. Odchylná ujednání ve smlouvě mají před zněním těchto obchodních podmínek přednost.

Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 23. 8. 2021.